Knowledge management

Na seznam kurzů

Autoři

Pavla Cihlářová, Aleš Hanzl, Mgr. Andrea Bezděková

Anotace

Modul je určen pro vedoucí pracovníky, kteří jsou v častém kontaktu se svými podřízenými a mají zájem v chodu podniku využívat možnosti knowledge managementu. Absolvent kurzu získá základní přehled o této zajímavé podnikové problematice a případové studie mu mohou ukázat cestu, jak postupy knowledge managementu využít a aplikovat do podnikové praxe.

Cíle modulu

Předmětem tohoto kurzu je rozbor problematiky intelektuálního kapitálu a jeho měření. Tato problematika patří do širších souvislostí řízení informací. Na oblast intelektuálního kapitálu se ve svých pracích zaměřuje mnoho autorů, kteří na danou problematiku předkládají různé pohledy. Ambicí modulu je tyto pohledy ujednotit a uvést základní prvky, pro intelektuální kapitál nejzásadnější. První část uvádí intelektuální kapitál do širších souvislostí knowledge managementu a definuje nejzákladnější prvky této oblasti. Další část se již věnuje pouze intelektuálnímu kapitálu, definuje jeho základní prvky a uvádí problém spojený s konfrontací intelektuálního kapitálu se standardním účetnictvím. Třetí část je zaměřena na problematiku měření intelektuálního kapitálu. Sleduje jak finanční, tak nefinanční ukazatele intelektuálního kapitálu. Poslední, rešeršní, část pak shrnuje možnosti, které jsou v účtování intelektuálního kapitálu. Část složená z případových studií na příkladech ilustruje uvedené teoretické poznatky a uvádí je do konfrontace s praktickými zkušenostmi podnikatelského prostředí.


Studijní materiály